dilluns, 21 de desembre de 2015

NORMES VIATGE A LA NEU 2016


    NORMES VIATGE A LA NEU  2016  

Un viatge com aquest només es pot emprendre en un ambient de col·laboració entre alumnes i professors. Cadascú ha de conèixer les seves obligacions i respectar-les, sempre tenint en comte que les nostres actituds repercuteixen dins el grup. Els professors acompanyen els alumnes en les funcions d’ajut, control, presa de decisions i assessorament en tot el que els alumnes no puguin resoldre per ells mateixos, podran també sancionar als alumnes que incompleixin  les normes prèviament establertes.  Els alumnes viatgen com a menors acompanyats, és a dir, tant ells com els seus pares es comprometen a respectar les decisions que els professors prenguin com a caps de viatge.

 
LES MÍNIMES NORMES DE COMPORTAMENT QUE S'HAN DE RESPECTAR DURANT EL VIATGE SÓN:

1. Les activitats programades seran obligatòries, és a dir, classes d’esquí, horaris de pistes, horaris de temps lliure i, en general, tots els horaris que en el seu moment s’estableixin.
2. És obligatori l’ús del casc durant la pràctica de l’esquí o el snowboard.
3. El temps lliure s’ha de passar en companyia d’altres alumnes del viatge. No poden esquiar sols o sortir de l’hotel individualment, hauran d’anar sempre en grup.
4. A l’hotel hauran de comportar-se correctament, mantenint les habitacions recollides i essent respectuosos amb els altres clients del hotel.
5. Una vegada adjudicades les habitacions de l’hotel, els alumnes no podran estar fora a partir de l’hora de silenci.
6. Considerem faltes greus la permanència d’al·lots o al·lotes en habitacions que no siguin les seves a partir de l’hora de silenci, sortir sols o sense permís, esquiar fora pistes o separat del grup, esquiar sense casc, el robatori o la destrossa intencionada de qualsevol propietat, consum de drogues i/o alcohol, l’agressió i/o falta de respecte a persones i la desobediència de qualsevol indicació explícita.

Per assegurar l’èxit del viatge els alumnes s’han de comprometre a respectar aquestes normes i a contribuir a la bona marxa de totes les activitats, mentre  els pares assumeixen aquest comprimís com a responsables dels seus fills, per la qual cosa hauran de  parlar amb els seus fills sobre què significa viatjar en grup i respectar els companys. En cas d’incompliment greu per part del seus fills, els pares es faran càrrec de totes les molèsties, indemnitzacions, passatges addicionals o despeses que tenguin lloc per aquesta causa.
La finalitat de tots és assegurar la convivència i el respecte entre tots durant el viatge. 
Justament per això, respectar les normes és l’única garantia d’èxit.


Bendinat, desembre de 2015                   

LA DIRECCIÓ          NORMAS DEL VIAJE A LA NIEVE 2016 

Un viaje como éste solo puede emprenderse en un ambiente de colaboración entre alumnos y profesores. Cada uno debe conocer sus obligaciones y respetarlas siempre, teniendo en cuenta que nuestras actitudes repercuten en el grupo. Los profesores acompañan a los alumnos en las funciones de ayuda, control, toma de decisiones y asesoramiento en todo aquello que los alumnos no puedan resolver por ellos mismos. Los profesores podrán sancionar a los alumnos que incumplan las normas previamente establecidas.

Los alumnos viajan como menores acompañados, es decir, tanto ellos como sus padres se comprometen a respetar las decisiones que tomen los profesores, como jefes de expedición.


LAS  NORMAS MÍNIMAS DE COMPORTAMIENTO QUE DEBEN REPETARSE DURANTE EL VIAJE SON:

1. Las actividades programadas serán obligatorias. Es decir, clases de esquí, horarios de pistas, horarios de tiempo libre y, en general, todos los horarios que en su momento se determinen.
2. Es obligatorio el uso del casco durante la práctica del esquí o del snowboard.
3. El tiempo libre deberá pasarse en compañía de otros alumnos del viaje. No pueden esquiar solos o salir del hotel individualmente; deberán ir siempre en grupo.
4. En el hotel tendrán que comportarse correctamente, mantener las habitaciones perfectamente ordenadas y recogidas y han de ser respetuosos también con el resto de clientes del hotel.
5. Una vez adjudicadas las habitaciones de hotel, los alumnos no podrán permanecer fuera de ellas a partir de la hora de silencio.
6. Consideramos faltas graves la permanencia de alumnos en habitaciones que no sean las suyas a partir de la hora de silencio, salir solos o sin permiso del hotel, esquiar fuera pistas o separado del grupo, esquiar sin casco,  el robo o destrozo intencionado de cualquier propiedad, consumo de drogas i/o alcohol, la agresión i/o falta de respeto a personas i la desobediencia de cualquier indicación explícita.
       
Para asegurar el éxito del viaje los alumnos deben comprometerse a respetar estas normas i a contribuir a la buena marcha de todas las actividades, mientras los padres asumen este compromiso como responsables de sus hijos, por lo cual deberán hablar con ellos sobre qué significa viajar en grupo y respetar a los compañeros. En caso de incumplimiento grave por parte de sus hijos, los padres se harán cargo de todas las molestias, indemnizaciones, pasajes adicionales o gastos que tengan lugar por esta causa.
La finalidad de todos es asegurar la convivencia y el respeto entre todos durante el viaje. 
Precisamente por ello, respetar las normas es la única garantía de éxito.


Bendinat, diciembre de 2015                               
LA DIRECCIÓN

diumenge, 29 de març de 2015

PRESENTACIÓ 2018

PRESENTACIÓ